Katedra Studiów Azjatyckich
logo

Praktyki studenckie

Organizacja praktyk zawodowych
dla studentów studiów 1. stopnia

   
 1. Czas trwania: 4 tygodnie (150 godz.)
 2.  
 3. Rodzaj praktyki: obserwacyjno-asystencki
 4.  
 5. Miejsce odbywania praktyki: zakład pracy w kraju lub za granicą zaproponowany przez studenta (dopuszcza się odbywanie praktyk zawodowych w kilku zakładach pracy, np. biura turystyczne, biura tłumaczy, hotele, urzędy publiczne, redakcje czasopism, wydawnictwa, szkoły wyższe, biblioteki, działy promocji, stacje telewizyjne i radiowe, biura rzeczników prasowych, biura i organizacje pozarządowe itd.)
 6.  
 7. Termin odbywania praktyki: od zakończenia 2. semestru do końca semestru 6.
 8.  
 9. Rozpoczęcie praktyki: przed rozpoczęciem praktyk student zobowiązany jest dostarczyć opiekunowi praktyk w swojej macierzystej jednostce do zatwierdzenia planu praktyk zawierającego:
    
  • Informację o miejscu i czasie (godzinowym wymiarze) praktyk;
  •  
  • Krótką informację na temat instytucji przyjmującej i charakteru odbywanej praktyki;
  •  
  • Nazwisko i dane kontaktowe (telefon, adres mailowy) osoby pełniącej funkcję opiekuna praktyk w zakładzie pracy;
  •  
  • Listę obowiązków i zadań przewidzianych do wykonania w ramach praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania języka obcego (przede wszystkim języka kierunkowego).
  •    
 10.  
 11. Dokumentowanie odbywania praktyki: w trakcie trwania praktyk student ma obowiązek prowadzenia Dziennika praktyk, zapisuje w nim ilość przepracowanych godzin i wykonane zadania (druk Karta Tygodnia).
 12.  
 13. Zaliczenia praktyki: zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie:
    
  • Dziennika praktyk (potwierdzonego przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy)
  •  
  • Sprawozdania z praktyki wykazującego zrealizowanie zadań wynikających z planu praktyki, zawierającego refleksję na temat zdobytych umiejętności i doświadczeń oraz ewentualnie uwag studenta dotyczących zakładu pracy. Sprawozdanie musi być potwierdzone przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy.
  •  
  • Opinii opiekuna praktyki w zakładzie pracy
  •    
 14.  
 15. Opiekunem praktyk w KSA jest mgr Radosław Andrzejewski (radand@amu.edu.pl)


Dokumenty do pobrania:

PDF file Dziennik praktyk
Plik Microsoft Word Porozumienie (wersja polska)
Plik Microsoft Word Porozumienie (wersja angielska)


PDF file Plan praktyk
Plik Microsoft Word Praktyki informacje dodatkowe