Katedra Studiów Azjatyckich
logo
B.A. papers / M.A. thesis
Wymogi stawiane pracom licencjackim na Wydziale
Neofilologii UAM
1. Praca powinna korespondować z zainteresowaniami naukowymi studenta oraz z planem naukowym Zakładów danej jednostki organizacyjnej Wydziału.

2. Tytuł i zakres pracy zostaje określony przez promotora. Student może zaproponować samodzielnie temat pracy dyplomowej. W takim wypadku temat ten musi zostać zaakceptowany przez osobę prowadzącą seminarium dyplomowe.

3. Praca powinna stanowić ukierunkowane opracowanie materiału badawczego, spełniające określone wymogi metodologiczne.

4. W pracy student musi wykazać się umiejętnością przygotowania i zredagowania tekstu naukowego.

5. Praca powinna opierać się na odpowiednio dobranej i wykorzystanej bibliografii.

6. Praca powinna spełniać standardowe wymogi redakcyjne i formalne.

7. Praca powinna zawierać szczegółowy wykaz literatury naukowej i źródłowej, na której została oparta. Literatura powinna być aktualna i merytorycznie ważka. Przytaczane poglądy cudze powinny być zaznaczone zgodnie z zasadami cytowania obowiązującymi w pracach naukowych.

8. Praca powinna być napisana w języku danej specjalności i cechować się poprawnością językową i stylistyczną.

9. Praca powinna mieć objętość około 30 stron.
Wymogi stawiane pracom magisterskim na Wydziale
Neofilologii UAM
1. Celem pracy magisterskiej jest wykazanie się przez magistranta umiejętnością twórczego wykorzystania narzędzi metodologicznych i źródeł bibliograficznych.

2. Praca magisterska powinna stanowić opracowanie tematu o charakterze monograficznym (teoretycznym lub materiałowym) lub być syntezą samodzielnie wykonanych badań empirycznych.

3. Tytuł i zakres pracy zostaje określony przez promotora. Student może zaproponować samodzielnie temat pracy dyplomowej. W takim wypadku temat ten musi zostać zaakceptowany przez osobę prowadzącą seminarium dyplomowe.

4. Praca powinna spełniać standardowe wymogi redakcyjne i formalne stawiane pracom naukowym.

5. Praca powinna zawierać szczegółowy wykaz literatury naukowej i źródłowej, na której została oparta. Literatura powinna być aktualna i merytorycznie ważka. Przytaczane poglądy cudze powinny być zaznaczone zgodnie z zasadami cytowania obowiązującymi w pracach naukowych.

6. Promotor ponosi współodpowiedzialność (wraz z magistrantem) za stopień samodzielności i oryginalności rozprawy.

7. Praca powinna być napisana w języku danej specjalności lub/i w jednym z tzw. języków kongresowych lub w języku polskim. W każdym z tych przypadków praca powinna cechować się poprawnością językową i stylistyczną.

8. Powinna ona mieć objętość około 60 stron.

9. Dopuszcza się możliwość wykonania pracy dyplomowej przez dwóch (lub więcej) magistrantów, pod warunkiem wyraźnego określenia ich wkładu pracy w przygotowanie pracy.