Katedra Studiów Azjatyckich
logo
Aktualnie realizowane projekty

Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki

Leksykografia turecka, kazachska, krymskokaraimska i krymskotatarska

Kontakty językowe i kulturalne w Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan)

Języki turkijskie Krymu, w szczególności krymskotatarski i krymskokaraimski

Historia języka zachodniokaraimskiego

Toponimia Krymu

Rękopiśmiennictwo i literatura Tatarów polsko-litewsko-białoruskich

Historia literatury osmańskiej

Badania nad dialektami tureckimi

Przygotowanie podręcznika do nauki języka tureckiego

Przygotowanie podręcznika do nauki języka kazachskiego

Badania nad językiem Kazachów w Chinach

Badania językowe i literackie w Mongolii

Epigrafika nagrobna Tatarów polsko-litewskich

Epigrafika nagrobna na obszarach dawnego państwa osmańskiego – Anatolia, Bałkany, Cypr

Piśmiennictwo dewocyjno-magiczne w Turcji osmańskiej

Zmiany kulturowe w Kazachstanie

Stereotypy mongolskie w przysłowiach

Podręcznik języka mongolskiego dla początkujących

Słownik polsko-mongolski i mongolsko-polski


Zakład Arabistyki i Islamistyki

Historia współczesnej literatury arabskiej

Historia literatury kurdyjskiej

Krytyczna edycja „Kitab al-anwar wal-maraqib”

Arabska poezja przełomu VIII i IX w.

Podręcznik do intensywnej nauki współczesnego języka arabskiego

Osiągnięcia medycyny ludowej na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich Egiptu i Syrii, w ujęciu historycznym i współczesnym

Podręcznik praktycznych ćwiczeń z zakresu składni języka arabskiego

Współczesna poezja egipska: Twórczość poetów pokolenia lat 90-tych

 


Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

Edycja krytyczna hebrajskojęzycznego karaimskiego rękopisu z Trok z XIX wieku (Abk 3)

Język rękopisów znad Morza Martwego

Karaimski system antroponimiczny

Analiza i inwentaryzacja karaimskich tekstów źródłowych z zakresu antroponimii w archiwum Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach

Przekłady krytyczne Księgi Psalmów z wariantów tekstowych, a szczególnie z uwzględnieniem Zwojów znad Morza Martwego i odniesień do pism wczesnochrześcijańskich

Przekłady Księgi Psalmów z Septuaginty z uwzględnieniem wariantów tekstowych, a szczególnie Zwojów znad Morza Martwego i odniesień do pism wczesnochrześcijańskich

Przygotowanie podręcznika do intensywnej nauki współczesnego języka hebrajskiego

Literackie inspiracje w sztuce Maurycego Gottlieba i Samuela Hirszenberga