Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

Pracownicy
Prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski (profesor nadzwyczajny)
Absolwent Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (filologii hebrajskiej). Zajmuje się badaniami nad historią języka hebrajskiego, literaturą hebrajską okresu pobiblijnego oraz hebrajską literaturą Karaimów polskich. Prowadzi zajęcia ze starożytnej literatury hebrajskiej, judaizmu, historii języka hebrajskiego oraz seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Realizuje projekt „Edycja krytyczna karaimskiego rękopisu Abk 3”.

Doktorat:
„Język Zwoju Miedzianego (3Q15): Implikacje spornych kwestii lingwistycznych” (1993, Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), językoznawstwo orientalne.

Habilitacja:
“Hebrajski qumrański jako język mówiony” (2001, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego), językoznawstwo semickie.


Dr Piotr Zaremba (adiunkt)
Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prowadzi badania z zakresu hebrajskiej, aramejskiej i greckiej literatury biblijnej, a zwłaszcza historii przekazu tekstu biblijnego oraz translatoryki biblijnej. Realizuje projekt nowego krytycznego przekładu Biblii ze szczególnym uwzględnieniem wariantów tekstowych znad Morza Martwego i Septuaginty. Prowadzi zajęcia Gramatyka języka hebrajskiego, Język hebrajski biblijny, Gramatyka języka greckiego koine, Historia literatury biblijnej oraz seminaria licencjackie/magisterskie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Doktorat:
„Koncepcyjność przekładu w Zwoju Proroków Mniejszych z Nachal Chewer” (2006, Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), językoznawstwo hebrajskie.


Mgr Mariola Abkowicz (wykładowca)
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). Zajmuje się badaniami z zakresu historii, literatury i kultury Karaimów w Europie Środkowej i Wschodniej. Prowadzi zajęcia Technologia informacyjna oraz Karaimoznawstwo. Kończy rozprawę doktorską „Antroponimia Karaimów polskich: Studium ksiąg metrykalnych Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach z okresu XIX i XX wieku”.


Mgr Leszek Kwiatkowski (wykładowca)
Tłumacz literatury hebrajskiej, przekłada dzieła czołowych izraelskich pisarzy, m.in. Amosa Oza, A.B. Jehoszui, Dawida Grosmana. Laureat nagrody „Literatury na Świecie” (2004) przyznanej za tłumaczenie powieści A. Oza Opowieść o miłości i mroku. W roku akademickim 2008/09 stypendysta (Research Fellow) w Katedrze Literatury Hebrajskiej Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie (Izrael).


Mgr Ofra Riesenfeld (wykładowca)
Absolwentka Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (w zakresie filozofii, sztuki i glottodydaktyki języka hebrajskiego). Wykładowca współczesnego języka hebrajskiego w Uniwersytecie w Nancy we Francji, dziennikarka. Autorka książek: The Guardians Ran Away (Kineret Publishers, 1991); Ness & Norma (Yedioth Acharonoth Publishers, 1999); The Happiest Day in my Life, a non-fiction account of women’s attitude to marriage (Keter Publishing House, 2001); Jenny takes off (Katom Publishers, 2004).


Mgr Monika Czekanowska (doktorantka)
Absolwentka Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (filologii hebrajskiej), Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Anglia Ruskin University, Cambridge. Prowadzi badania na temat relacji pomiędzy literaturą a sztuką w twórczości artystów żydowskich: Maurycego Gottlieba, Samuela Hirszenberga i Wilhelma Wachtla. Temat rozprawy doktorskiej: „Literatura biblijna jako źródło inspiracji w twórczości artystów żydowskich XIX/XX wieku”. Prowadzi zajęcia z Kultury Żydów polskich, Sztuki i folkloru izraelskiego i żydowskiego oraz praktycznej naukę języka hebrajskiego. Jest autorką artykułów m.in. poświęconych ikonografii Jezusa w sztuce żydowskiej. W roku akademickim 2009/10 staż w Uniwersytecie Hebrajskim.Wykładowcy spoza Zakładu


dr hab. Krzysztof Makowski
 • Magisterium:

  "Walka Martina Luthera Kinga o równouprawnienie Murzynów w USA" (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1979)

 • Doktorat:

  "Rodzina poznańska 1815-1848" (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1990)

 • Habilitacja:

  "Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym" (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005)

 • Zainteresowania badawcze

  Dzieje polityczne i społeczno-gospodarcze ziem polskich w XIX i XX wieku, głównie w Poznańskiem, przede wszystkim wokół dziejów rodziny, mobilności społecznej i procesów migracyjnych, a także problematyki narodowościowej w XIX i XX wieku, zwłaszcza dziejów ludności niemieckiej i żydowskiej na ziemiach polskich, stosunków polsko-niemiecko-żydowskich oraz dziejów historiografii XIX i XX wieku.


dr Witold Tyborowski
 • Doktorat:

  "Spółka kapitałowa i rolna w prawie i praktyce prawno-gospodarczej okresu starobabilońskiego" (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2000) historia staro

 • Zainteresowania badawcze

  Zajmuje się studiami nad społeczeństwem, prawem i gospodarką południowej Mezopotamii okresu starobabilońskiego (1 poł. II tys. p.n.e.), w dorobku ma także drobne studia poświęcone Babilonii i Palestyn.


dr Rafał Witkowski
 • Doktorat:

  "Georg Schwengel - przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis zakonu Kartuzów", (Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1996), historia historiografii

 • Zainteresowania badawcze

  Zajmuje sie dziejami Żydów w Wielkopolsce (zwłaszcza cmentarzami żydowskimi), lektorat jidisz.